Kí tự đặc biệt dấu câu đầy đủ nhất năm 2021

Bảng kí tự đặc biệt dấu câu: Dấu cách, dấu hỏi, huyền, sắc, hỏi, ngã, chấm than, hỏi chấm…

·
‵‵ ʹ ʺ ʻ ʼ ʽ ʾ ʿ ˀ ˁ
< ˃ ˄ ˅ ˆ ˇ ˈ ˉ ˊ ˋ ˌ ˍ ˎ ˏ ː ˑ ˒ ˓ ˔ ˕
˖ ˗ ˘ ˙ ˚ ˛ ˜ ˝ ˞>˞< ˠ ˡ ¿

Viết một bình luận